Автор:

Христо Христов

Един актуален проблем, една нестихваща тема, която отправя много въпроси. Отговорите обаче очакваме от Вас. Статията е написана през юли 2007 година

Ро­ми­те в Лом от­ча­яни:
Лъ­жат и ве­че не пла­щат!

Пас­тор Или­я от “Ху­ма­та” нап­ра­вил да­ла­ве­ра с па­ри за ев­рово­та

Пас­тор Или­я от ева­нгел­ска­та цър­ква в кв. “Ху­ма­та”, Лом, не ме до­пус­на в цър­ква­та да го­воря с вярва­щи­те и да сни­мам хра­ма, след ка­то лич­но ме по­ка­ни пред­ния ден не­го­вият за­мес­тник и пле­меник Ра­ди. В уре­че­ни­я ден и час оти­до­х в кв. “Ху­ма­та”. Още от вра­та­та пас­тор Или­я ме из­гле­да с нео­добр­яващ пог­лед. Вед­на­га ми ста­на ясно, че ще има­м проб­лем. Пас­тор Или­я ме под­хва­на: “Кой си ти? От­къ­де си? За­що си до­шъл?” От­но­ше­ние­то на пас­то­ра ме про­во­ки­ра и ис­ках да раз­бе­ра как­ва е при­чи­на­та. По-къс­но при мен дой­де пас­тор от кон­ку­рен­тна цър­ква в “Ху­ма­та”. Той раз­ка­за, в при­със­твие­то на сви­де­те­ли, как по вре­ме на кам­па­ния­та за ев­роиз­бо­ри­те Мит­ко Кън­чев, бивш об­щин­ски съ­вет­ник от Ев­ро­ро­ма, из­го­нен от об­щи­на­та за­ра­ди да­ла­ве­ри, дал па­ри на пас­тор Или­я, уж ка­то да­ре­ние, кои­то пас­то­рът трябва­ло да раз­да­де на вярва­щи­те, за да гла­су­ват за ДПС.

Хо­ра­та от кв. “Ху­ма­та­” раз­каз­ват:
Г.Б., без­ра­бот­на с две де­ца

На мен па­ри не са да­ва­ли. Ако са да­ли на някой, то то­ва са вът­реш­ни хо­ра, близ­ки хо­ра. Зато­ва не съм и гла­су­ва­ла. За как­во да гла­су­вам? Ако ми да­дат па­ри ще гла­су­вам. Де­ца­та ми няма как­во да ядат. Ре­ват за мляко. Без­ра­бот­на съм – ни­кой не ни об­ръ­ща вни­ма­ние.

И.А., са­мот­на май­ка с две де­ца

Как­во, пак ли из­бо­ри ид­ват? Па­ри да­ва­те ли? Ако да­ва­те па­ри ще гла­су­вам, ина­че няма да гла­су­вам. Всич­ки лъ­жат, по­ве­че от нас лъ­жат. Аз съм са­мот­на май­ка. Знаеш ли как­во е ве­чер да гле­даш де­ца­та си как пла­чат от глад. А аз няма от кой за ед­но ки­се­ло мляко да взе­ма. Ще ти дам да ме сни­маш, ама ще ми да­деш някой лев. Не са ми да­ли па­ри, не съм хо­ди­ла да гла­су­вам. Ча­ках някой да дой­де, да да­де и да хо­дим да гла­су­ва­ме, ама ни­кой не дой­де. За­що да те лъ­жа.

П.Б., 56 г., вис­ше об­ра­зо­ва­ние

Ка­то ми да­ват – взи­мам. Що да не взе­ма? – пет ле­ва са пет ле­ва. На пар­ла­мен­тар­ни­те из­бо­ри от ДПС-то с же­на­та ни да­до­ха по пет ле­ва. И гла­су­вах­ме. Ама за на­шия чо­век гла­су­вах­ме, Ни­ко­лай Ки­ри­лов от НДСВ. Той не да­де то­га­ва па­ри, ама на­ли е ром и ние си го под­кре­пих­ме. За­що да гла­су­ва­ме за ДПС. Се­га на ев­роиз­бо­ри­те не­го­вият шо­фьор раз­да­де на някои хо­ра, а нас ни из­лъ­га, че ще ни да­де и ни под­ми­на. Обе­ща­ха и на дру­ги хо­ра, ама не знам как­во ста­на и не да­до­ха на всич­ки. Ина­че ние пак гла­су­вах­ме за не­го. На­ли е бил кан­ди­дат за ев­ро­де­пу­тат. Кой­то как­во­то и да да­де, ние си знаем, че трябва да гла­су­ва­ме за на­ши­те хо­ра. Ако няма на­ши пред­ста­ви­те­ли – гла­су­ва­ме за то­зи, де­то да­ва по­ве­че па­ри.

Г.М., сред­но об­ра­зо­ва­ние, се­меен с ед­но де­те

Чес­тно да ти ка­жа, на ме­не лич­но ми обе­ща чо­век на Ни­ко­лай Ки­ри­лов, че ще ми пла­ти да ходя да гла­су­вам. И аз гла­су­вах. Но не ми да­де па­ри – из­лъ­га ме. Не, че ще ми да­дат пет ле­ва, ама ка­то си обе­ща­л да да­ваш – що лъ­жеш? С пет ле­ва аз из­кар­вам еди­н ден. И да не ми е обе­ща­л, пак щях да гла­су­вам и пак за не­го щях да гла­су­вам. Ама да не бе­ше обе­ща­л. Да ти ка­жа чес­но не смея по­ве­че да го­воря за то­ва. По-доб­ре да си мъл­ча. Тук не е ху­ба­во мно­го, мно­го да раз­пит­ваш. Ни­що няма да ти ка­жа по­ве­че.

Ви­дин – сре­ди­ще за тър­го­вия с ром­ския вот

Ру­мен Пет­ров, 59г., бивш об­щин­ски съ­вет­ник, се­га строи­те­лен ра­бот­ник, сред­но об­ра­зо­ва­ние, се­меен с три де­ца и 6 вну­ка.

Има­ше мо­мен­ти ко­га­то се пред­ла­га­ха па­ри. Още 1990 г. за пар­ла­мен­тар­ни­те из­бо­ри, опе­ра­тив­ния­т щаб на СДС, въп­ре­ки мое­то не­съг­ла­сие и от­каз, ре­ши да раз­да­де по 5 лв. на ро­ми­те, за да гла­су­ват за В. Ва­си­лев. 33 г. съм бил об­щес­тве­ник и след то­зи слу­чай, ви­на­ги ко­га­то ро­ми­те ме пи­тат за ко­го да гла­су­ват – каз­вам да взи­мат па­ри­те, пък за ко­го­то ис­кат да гла­су­ват. Аз има­х проб­ле­ми със СДС то­га­ва, за­що­то раз­бра­ха на как­во уча ро­ми­те. Бяха раз­да­ли на 1200 ду­ши по 5 лв. Вед­на­га след то­ва от БСП раз­бра­ха и вдиг­на­ха ми­за­та на 6 лв. 1991 г. за мест-ни­те из­бо­ри СДС от­но­во раз­да­де по 5 лв. и спе­че­ли гла­со­ве­те на ро­ми­те. От 1999 г. във Ви­дин всич­ки пар­тии раз­да­ват па­ри на из­бо­ри. Ми­на­ват и пред­ла­гат по най-вул­гар­ния на­чин.

За ко­го гла­су­ват ро­ми­те?- По мои наб­лю­де­ния, ро­ми­те гла­су­ват:

  1. За те­зи, кои­то да­ват по­ве­че па­ри.
  2. За то­зи, кой­то пред­ло­жи по-при­мам­ли­ви пред-из­бор­ни обе­ща­ни­я. Как­то Сак­ско­бур­гот­ски обе­ща без­лих­ве­ни­те кре­ди­ти за раз­ви­ва­не на биз­нес- из­лъ­га. На ев­роиз­бо­ри­те же­на ми бе­ше в из­би­ра­тел­на­та ко­ми­сия от СДС. Всич­ки до еди­н от сек­ция­та бяха под­ку­пе­ни, за да под­менят бю­ле­ти­ни­те. Как ста­на? Някол­ко ду­ши от ко­ми­сия­та из­лез­ли да пу­шат. А ос­та­на­ли­те вът­ре из­ва­ди­ли бю­ле­ти­ни­те на дру­ги­те пар­тии от ур­на­та и ги под­ме­ни­ли с те­зи, на кои­то са им пла­ти­ли. Дру­гия на­чин, кой­то из­пол­зва­ли, е ка­то са по­пъл­ва­ли спи­съ­ка с не гла­су­ва­ли­те. Да­же има фра­пи­ращ слу­чай ко­га­то чо­век оти­ва да гла­су­ва и се ока­зва, че ве­че е гла­су­вал. При опи­т да про­тес­ти­ра го из­хвър­ли­ли от сек­ция­та. А ис­ти­на­та е, че пре­ди чо­ве­кът да оти­де да гла­су­ва, от ко­ми­сия­та гла­су­ва­ли вмес­то не­го. Под­пис­ват го в из­бор­ния спи­сък и пус­кат бю­ле­ти­на­та вмес­то не­го. Али­ко и Бай­рам са хо­ра­та, кои­то из­мис­ли­ха те­зи шаш­ми. Нап­ри­мер, по вре­ме на кам­па­ния­та за пар­ла­мен­тар­ни­те из­бо­ри, Али­ко пра­ща­ше хо­ра в це­лия квар­тал, за да аги­ти­ра­т ро­ми­те за ко­го да гла­су­ват. Пра­ща­ха и та­ки­ва, кои­то зап­лаш­ва­ха ро­ми­те. На мен ми из­пра­ти­ха хо­ра, да ме пре­дуп­редят, че ще ме вка­рат в ба­гаж­ни­ка и ще ме пре­бият. То­га­ва ро­ми­те, ос­вен че са взи­ма­ли па­ри за да гла­су­ват за ДПС, мно­го от от тях са гла­су­ва­ли от страх.

Бай­рам, 53 г. от кв. “Но­в път”, сред­но об­ра­зо­ва­ние – шло­сер 7-ми разряд, се­меен с 3 де­ца и 2 вну­ка

По вре­ме на пар­ла­мен­тар­ни­те из­бо­ри, тук, във Ви­дин, се на­ло­жи Ба­ри да ку­пи ро­ми­те, за да гла­су­ват за не­го. В “Но­в път” е раз­да­вал са­мо па­ри, а на жи­вее­щи­те в “Жи­лфонд­” са раз­да­ва­ли хра­на и па­ри, за­що­то там ро­ми­те са мно­го бед­ни.

Кра­си, с прякор Джа­га­та, и Бо­рис, с прякор Ма­ки, са взе­ли 60 хил. лв. от ДПС за ев­роиз­бо­ри­те. Раз­да­ли 1000 ле­ва, а дру­ги­те ги приб­ра­ли. Вярно е! А те­зи па­ри трябва­ше да раз­да­дат на всич­ки хо­ра. Къ­де от СДС, къ­де от ДПС – с всич­ки пар­тии са. Те жи­веят и се пре­пи­та­ват са­мо от из­бо­ри­те. То­ва е те­хен биз­нес.

Бо­би, 29 г., сред­но об­ра­зо­ва­ние, от кв. “Но­в път”

Поч­ти на всич­ки из­бо­ри ид­ват “ку­че­та­” и да­ват па­ри. По прин­цип в из­бор­ния ден аз не бър­зам да ходя да гла­су­вам. Из­чак­вам, за­що­то знам, че към края на из­бор­ния ден ми­на­ват да раз­да­ват па­ри. През то­ва вре­ме наб­лю­да­вам кой как­во да­ва. На пар­ла­мен­тар­ни­те из­бо­ри, пре­ди края на из­бор­ния ден, вкъ­щи дой­де еди­н чо­век от СДС. Бях на ули­ца­та, ко­га­то ме по­пи­та да­ли съм гла­су­вал. Ка­зах му, че не съм. То­га­ва той ми ка­за: ”Ще гла­су­ваш ли? – Ще ти дам 10 ле­ва. Мо­жеш да на­ме­риш още хо­ра”. Ка­зах му, че ще на­меря и дру­ги, и му по­со­чих три мом­че­та, кои­то стоя­ха на ули­ца­та и си го­во­ре­ха не­що. То­га­ва то­зи чо­век ми да­де още 30 лв. и за тях. Из­ви­ках мом­че­та­та и заед­но по­върв­яхме мал­ко, до­ка­то из­чез­нем от пог­ле­да му. След то­ва, аз оти­до­х да гла­су­вам, а мом­че­та­та тръг­на­ха в дру­га по­со­ка. Ес­тес­тве­но приб­рах 40 лв., а те до­ри не раз­бра­ха за как­во ста­на въп­рос. Влязох в сек­ция­та, оти­до­х в ка­бин­ка­та и сло­жих някол­ко раз­лич­ни бю­ле­ти­ни в пли­ка и го пус­нах в ку­тия­та. Нап­ра­вих го в знак на то­ва, че аз не съм сто­ка, коя­то мо­гат да купят. Взех па­ри­те, за­що­то ги раз­да­ват. Да не ми ги е дал!

Люд­мил, 29 г., сред­но об­ра­зо­ва­ние, кв. “Но­в път”, се­меен, гас­тaр­бай­тер в Ис­па­ния

И аз взи­мах па­ри. Раз­да­вах, но няма фай­да. Жи­вееш са­мо на из­бо­ри, а пос­ле? Цяла го­ди­на се чу­дим от­къ­де да из­ка­ра­ме някой лев. За то­ва се ота­за­х от те­зи ра­бо­ти и от­дох в чуж­би­на. Ту­ка има хо­ра, кои­то са­мо от то­ва жи­веят – биз­нес! Но аз има­м дру­га цел, до­ка­то съм млад да уре­дя жи­во­та си. А в Бъл­га­рия то­ва не е въз­мож­но. Се­га, по­ли­ти­ци­те из­хитр­яха. Вкар­ват по някой ци­га­нин в лис­ти­те си на пос­лед­но място и ни каз­ват, ето гла­су­вай­те за ва­ши­те хо­ра – ис­ка­ме да ви по­мог­нем. Има хо­ра де­то им вярват. Как да им вярвам, ка­то знам, че лъ­жат. Кол­ко ро­ми има в пар­ла­мен­та? Пе­тър Сте­фа­нов да е ста­нал ев­роде­пу­тат? Ба­ри да е ста­нал на­ро­ден пред­ста­ви­тел? По­не още де­сет го­ди­ни ще ни лъ­жат.

Сла­ве, 28 г., от “Жи­лфонд­”

Взех па­ри! Гла­су­вах! Кой­то ми да­ва – взи­мам. Ако не ми да­ват, няма да гла­су­вам. За­що да гла­су­вам ина­че. Те пе­челят от нас, а аз пе­челя от тях. Хай­де, бър­зам – за­късн­явам за ра­бо­та…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *